Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>1838 Iban penyamun
>>>context
>>>>event photos
* Chương Trình Đón Xuân
  Chùa Hương Đạo
  2021-02-11
Subjectpenyamun pirate / warrior
Culture: Iban / Sea Dayak
Setting: piracy, tribal warfare, Sarawak early-mid-19thc