Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>1937 Panay comisionista
>>>context
>>>>event photos

* Philippine Adobo Festival
  Swayz Event Center
  2019-11-02

* Philippine Republic Day
  Bến Thành Plaza
  2020-06-06

* Food Giveaway
  Chùa Hương Đạo
  2020-09-02

* Chương Trình Đón Xuân
  Chùa Hương Đạo
  2021-02-11

Subjectcomisionista gangster
Culture: Illongo/Hiligaynon Filipino
Setting: gang violence, Panay early-mid 1900s