Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>1904 Visayan pulahan
>>>context
>>>>event photos

* Pista sa Nayon
  Traders Village
  2018-06-02

* Philippine Adobo Festival
  Sways Event Center
  2019-11-02

* Philippine Republic Day
  Bến Thành Plaza
  2020-06-06

* Chương Trình Đón Xuân
  Chùa Hương Đạo
  2021-02-11Subjectpulahan 'red' rebel
Culture: Waray Visayan Filipino
Setting: Samar-Leyte mid-19th - early 20thc