Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>1862 Hui zéi
>>>context
>>>>event photos

* Chương Trình Đón Xuân
  Chùa Hương Đạo
  2021-02-11

* Palace of Wax and 
  Ripley's Believe It or Not!
  2021-09-20

* Sīrah of the Prophet
  Al-Ibrahimi Masjid
  2023-07-25


Subject: 賊 zéi rebel
Culture: Hui Chinese / Dungan
Setting: Hui revolts, Xinjiang/Gansu/Ningxia 1860s-1890s​