Subject: 和尚 héshàng  monk
Culture: Chinese Buddhist 
Setting: Qing empire, China 18-19thc


Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>1732 Qing Shaolin héshàng
>>>context
>>>>event photos

* Lunar New Year
  Asia Times Square
  2020-01-26

* Lễ Hội Phật Đản 2644
  Chùa Pháp Quang
  2020-06-06

* Food Giveaway
  Chùa Hương Đạo
  2020-09-02

* Đi Lễ Vu Lan 2644
  Chùa Pháp Quang
  2020-09-06


* A Virtual State of the Museum
  Crow Museum of Asian Art
  2020-12-05

* Chương Trình Đón Xuân
  Chùa Hương Đạo
  2021-02-11