Forensic Fashion
(c) 2006-present R. Macaraeg

Email:
ruel@
ForensicFashion.com

>Costume Studies
>>1221 Kamakura samurai
>>>context
>>>>event photos

* Đại Lễ Vu Lan 2644
  Chùa Pháp Quang
  2020-09-06

* Chương Trình Đón Xuân
  Chùa Hương Đạo
  2021-02-11
Subject: 侍 samurai warrior
Culture: Japanese
Setting: Kamakura shogunate, Japan 1185-1333